تعمیر پایلوت

در شیرهایی که کار هدایت روغن با حجم بالا را انجام میدهند از یک شیر کوچک پروپورشنال، سروو یا سروو جت روی یک شیر بزرگتر استفاده میشود.اغلب دیده شده که بازکردن این شیرها توسط افراد ناوارد باعث شکستن یکی از قطعات و بلااستفاده شدن کل شیر شده است. متخصصان شرکت هیدرو صنعت پایا با اشراف کامل به انواع مدل های شیرهای سروو و سرووجت، به بهترین نحو عملیات تعمیر و کالیبره که پروسه زمانبری هم هست را انجام داده و شیر را به حالت اولیه باز میگردانند.