هزینه ها

چشم انداز شرکت هیدرو صنعت پایا، پیشرفت و بهره وری در صنعت می باشد. که این امر بدون درنظر گرفتن موضوع کاهش هزینه ها میسر نیست. در برهه کنونی که بازار کشور پر شده از شیرهای بی کیفیت، تعمیر شیرهای کارکرده (استوک) نه تنها از نظر صرف هزینه حتی از نظر کارکرد نیز بسیار بهتر از خریداری است.سعی شده تا قیمت نهایی تا حد ممکن پایین آورده شود تا عمل تعمیر به جای خرید شیر نو در عمل توجیه اقتصادی داشته باشد.