هزینه ها

چشم انداز شرکت هیدرو صنعت پایا، پیشرفت و بهره وری در صنعت می باشد. که این امر بدون درنظر گرفتن موضوع کاهش هزینه ها میسر نیست. در برهه کنونی که بازار کشور پر شده از شیرهای بی کیفیت، تعمیر شیرهای کارکرده (استوک) نه تنها از نظر صرف هزینه حتی از نظر کارکرد نیز بسیار بهتر از خریداری است.سعی شده تا قیمت نهایی تا حد ممکن پایین آورده شود تا عمل تعمیر به جای خرید شیر نو در عمل توجیه اقتصادی داشته باشد.

تعمیر پایلوت

در شیرهایی که کار هدایت روغن با حجم بالا را انجام میدهند از یک شیر کوچک پروپورشنال، سروو یا سروو جت روی یک شیر بزرگتر استفاده میشود.اغلب دیده شده که بازکردن این شیرها توسط افراد ناوارد باعث شکستن یکی از قطعات و بلااستفاده شدن کل شیر شده است. متخصصان شرکت هیدرو صنعت پایا با اشراف کامل به انواع مدل های شیرهای سروو و سرووجت، به بهترین نحو عملیات تعمیر و کالیبره که پروسه زمانبری هم هست را انجام داده و شیر را به حالت اولیه باز میگردانند.